© Created by Noobi
"Történelmi szemszögből" 1662-ben Matolcsot is megsarcolta a "sárga német", amikor a lelkészi lakot is pénzen váltották meg. Az  1647.-i XXX. törvénycikk azt rendeli, hogy Matolcs város (oppidum) taksa alá vétessék. Nemcsak  földművelők, szűr- majd gubacsapó céhük van, amit III. Károly király 1714-ben adott kiváltságlevele  igazol, de nagyszerű iskolája is van az egyháznak. Matolcs egyházi történetéről 1696-ig alig tudunk  valamit. Ebben az évben építettek a falu lakosai először fatemplomot. Iskolája Kis Kálmán szerint  kezdettől fogva a legjobbak közé tartozott az egyházmegyében. Tanítóit a pataki, a debreceni, sőt a  szatmári iskolából hozta. A XVIII. század elején a matolcsi iskola "abecisták, lectorok, declinisták, és  conjugistákból állott. 1732-ben Enyedi Sándor kezdi meg a matolcsi egyház matrikulájának vezetését, melynél  régibb az egész egyházmegyében nem sok van. A matrikulából tudjuk meg, hogy Enyedi Sándor utóda "egy  korhely pap" a matrikulát hanyagul vitte és 1742-ben királyi parancsra nem imádkozott a halottak felett. Hihető,  hogy ezek pestisben elhalt emberek lehettek. Régi fatemplomuk helyébe 1753-ban új kőtemplom építésére kértek  engedélyt a helytartó-tanácstól, de kérelmüket, talán, mert protestánsok voltok, elutasították. Károlyi Ferenc földesuruk  tanácsára úgy oldották meg a kérdést, hogy egy- egy darabot kibontottak a régi templom oldalából, s így lassan téglafalat  húztak az egész tető alá. De ez sem volt elég a fel- törekvő községnek. Új tornyot, majd annak elkészülte után új templomot  emeltek. A fatorony helyébe állított kőtoronyra a gombot 1791 dec. 16-án ünnepélyesen tette fel Kakuk Imre ácsmester, ezzel a köszöntővel:  Közel az ég hozzám, közel az Istenem. Hálaadó szívem Hozzá felemelem. Aki megtartotta Életemet, s szememet. Mindenek felett hát Áldom Istenemet.  E Sión tornya is  Maradjon épségbe, Isten kegyelméből Amely mene végbe. E szent alkotmányon legyen az Úr karja, Ezen egész várost A béke takarja. Ezután a telt poharát kiiván, azt lethajítá és sem az, sem a segédtársai által ledobált öt  pohár el nem tört, hanem sértetlenül esett a földre. Amit természetesen mindenki igen jó  elő-jelnek vett. A templom kegyszerei közül itt is ki kell emelnem az ezüst és arannyal  hímzett "lengeteg" kendőket. Közülük némelyiknek érdekessége, hogy az 1709- és 1742-i  pestis alkalmával itt menedéket talált erdélyi bujdosók adománya. A matolcsi szűr- és gubacsapó céh írásait a község a Néprajzi Múzeumnak  adományozta. Az 1700-as évekből való céhnévsor a ma is élő falubeli családok őseinek nevét őrzi. Nincs köztük egy idegen hangzású név,  csupa Szabó, Balog, Illyés, Szűcs stb. A polgáriasultság rá is nyomta bélyegét a községre. Bizonyos megállapodottsággal együtt járó jólét  mutatkozik meg a község külső képében is. A Fischer-kocsmával szemben, a református egyház tulajdonát képező szárazmalom a népi ősi  építkezésnek egyik legszebb emléke. Az 1700-as évek elején restaurálták a malomház szemöldökfájába "bevágott" feljegyzés tanúsága  szerint. A malomházat ősi fa-lakat zárja, amelynek három-tollú kulcsa is fa. Matolcson az (1892-es) kataszteri térkép szerint három  szárazmalom volt. A hagyomány szerint a református egyháznak ezen kívül a Szamoson vízimalma is állt. 1800-ban szentelték fel a már  megépített templomot. A szabadon álló, késő barokk stílusú, kelet-nyugati tengelyű templom a Fő utca kiszélesedésében épült. A 30 méter  magas órapárkányos torony a nyugati homlokzat előtt áll, a déli oldalon hullámvonalas oromzattal épített bejárati előcsarnok van. A tornyot  1848-ban és 1949-ben újították fel. deszkaborítású síkmennyezete barokkos festésű, bibliai idézetekkel. A templom berendezései közül  hangvetője késő barokk 1799-ből, 1816-ban felújították. A papi szék kétüléses, késő barokk, 1799-ben készült. A padok kiképzése a papi szék  alsó részével azonos, késő barokk, szintén 1799-ből. A templom számottevő felszerelései: részben aranyozott ezüst kehely 1730-ból, ón  tányér ónból, 1709-ből, ill. 1777-ből, 3 db ón kanna az 1700-as évekből, keresztelőkancsó a XVIII. század elejéről, úrasztali terítők a XVII. és a  XVIII. századból; e tárgyak a debreceni Református Kollégium gyűjteményében találhatók. Jelenleg újépítésű kerítés veszi körül a templomot,  megépült az új eresz a Matolcsi templom bejáratánál, és Szabó Ferenc emlékére egy apró mementót is lehet találni a bejárat előtti részen. A  jövőbeni tervek között szerepel a harang és a külső fal felújítása. 
A Matolcsi Templom Nyitóoldal Településünk Egyházközségeink Önkormányzat Turizmus Archivum Képgaléria Ügyintézés Tunyogi Református Egyházközség Matolcsi Református Egyházközség